Πρόγραμμα Σπουδών

Η φοίτηση στη σχολή είναι πενταετής (Πτυχίο Iεροψάλτου-Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής) ή επταετής (Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής-Δίπλωμα Μουσικοδιδασκάλου).

Αναλυτικότερα:

Για το πρώτο έτος, η διδασκαλία περιλαμβάνει ασκήσεις βυζαντινής μουσικής (συνοδεία Ψαλτηρίου-Κανονάκι, καθηγητής Γεώργιος Δεμελής) εισαγωγή στο σύντομο «Αναστασιματάριον».

Στο δεύτερο έτος διδάσκεται το «Αναστασιματάριον», σύντομο και αργοσύντομο.

Στο τρίτο έτος, διδάσκεται το «Ειρμολόγιον» του Ιωάννου Πρωτοψάλτου.

Στο τέταρτο και πέμπτο έτος περιλαμβάνονται όλα τα «κλασικά» μαθήματα βυζαντινής μουσικής, παπαδικού και στιχηραρικού μέλους. Χερουβικά, κοινωνικά, αργές δοξολογίες, αργά δοξαστικά, αργά κεκραγάρια και πασαπνοάρια κτλ.

Στο έκτο και έβδομο έτος, διδάσκονται καλοφωνικοί ειρμοί και κρατήματα.

Στα μαθήματα χρησιμοποιούνται τα εξής βιβλία,: «Αναστασιματάριον», «Ειρμολόγιον», «Ταμείον Ανθολογίας» (Εσπερινός – Όρθρος – Θεία Λειτουργία), «Καλοφωνικόν Ειρμολόγιον»,«Μουσική Κυψέλλη», και «Μουσικοί Πανδέκτες», «Βιβλία Κλασικών Μυσικών Συγγραφέων».

Ως θεωρητικό εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα Θεωρητικά εκείνα που βασίζονται στην κλασική θεωρία του Χρυσάνθου.

Παράλληλα με τα «υποχρεωτικά», διδάσκονται και τα μαθήματα: Τυπικό, υμνολογία, ιστορία μουσικής, λειτουργική, σολφέζ, μετρική, ορθοφωνία αλλά και  θεωρία ευρωπαϊκής μουσικής.

Απαραίτητη είναι και η συμμετοχή στη χορωδία Βυζαντινής και Παραδοσιακής μουσικής των μαθητών της σχολής.

Τέλος, λειτουργούν διάφορα τμήματα με ειδικά θέματα για προχωρημένους μαθητές και ψάλτες, καθώς και ειδικά μαθήματα εκφωνητικής για Ιερείς και υποψηφίους κληρικούς.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, δίδακτρα, υποχρεώσεις σπουδαστών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Σχολής.